Adatkezelési tájékoztató

 

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

BEVEZETÉS

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet), a továbbiakban GDPR előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, tlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő az érintett jogainak a gyakorlását elősegíti. Az érintett előzetes tájékoztatásának a kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is kötelezővé teszi. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással a Tolnai Erdőkért Alapítvány mint adatkezelő (a továbbiakban Alapítvány) ezen jogszabályi kötelezettségét teljesíti. A tájékoztatás az érintett számára a Tolnai Erdőkért Alapítvány honlapján elérhető.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki bármilyen célból és jogcímen természetes személy(ek) adatait kezeli.
A tájékoztatást kiadó adatkezelő:
Cégnév: Tolnai Erdőkért Alapítvány
Székhely: 7184 Lengyel, Annafürdő 176.
Cégjegyzékszám: 17-01-0000159
Adószám: 18744839-2-17
Telefonszám: 30/947 0898
E-mail cím: tolnaierdokert@gmail.com
Honlap: https://tolnaierdokert.hu/

II. FEJEZET
ÉRINTETT

Az érintett az a természetes személy (az ember) akinek a személyes adatait (az adatok meghatározott körét) az adatkezelő bármilyen célból és jogcímen kezeli. 

III. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓ

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (GDPR 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Adatfeldolgozó az Alapítvány IT szolgáltatója
Az Alapítvány a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. Az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. Az alapítvány IT szolgáltatója:
Cégnév: Lak Sándor EV
Székhely: 2151 Fót Lejtő utca 2.
Cégjegyzékszám: 3570457
Adószám: 62970682-1-33, HU62970682

IV. FEJEZET

A TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az Alapítvány programjaiban részt vevők, az Alapítvány szolgáltatásait igény vevők, személyes adatainak nyilvántartása
(1) Az Alapítvány szolgáltatás(ok) nyújtása, az erre vonatkozó szerződés(ek) létrehozása, teljesítése, továbbá az azokhoz kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás céljából kezelheti az Alapítvány szolgáltatásait igénybe venni kívánó érintettek nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.
(2) Az Alapítvány az adatkezelés során törekszik az adatminimalizálásra, vagyis arra, hogy az adott érintett vonatkozásában csak a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges adatokat kezelje.
(3) Az adatkezelés a személyes adatok vonatkozásában a kapcsolattartáshoz, értesítéshez,
szolgáltatás nyújtásához szükséges.
Az adatkezelés jogcíme ebben az általános esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a./ pontja (az érintett hozzájárulása), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b./ pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges) továbbá ehhez
kapcsolódóan a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f./ pontja (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).
(4) Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére/beleegyezésével történő lépések megtételéhez szükséges.
(5) Az Alapítvány a megjelölt személyes adatokat tartja nyilván abban az esetben is, amikor nem kerül sor írásbeli szerződés megkötésére.
(6) A személyes adatok címzettjei: az Alapítvány partnerkapcsolati feladatokat ellátó munkatársai. 
(7) A személyes adatok kezelésének időtartama: a szolgáltatás igénybe vételének az időtartama és az azt követő legfeljebb 3 /három/ év.

(8) Az Alapítvány az érintettet az adatkezelés tényéről minden egyes esetben az érintettel történő kapcsolatfelvétel során értesíti és megjelöli a forrást, ahonnan az érintett tájékozódhat az adatkezelés részleteiről.
(9) Az érintettet személyes adatai adatfeldogozó részére történő - esetleges - átadásáról külön tájékoztatni kell.
2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: az Alapítvány jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti k kapcsolattartás. Az adatkezelés jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a./ pontja (az érintett hozzájárulása) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f./ pontja (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Alapítvány partnerkapcsolati feladatokat ellátó munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselőiminőségének fennállását követő legfeljebb 3 (három) év.
3. Látogatók adatainak kezelése az Alapítvány honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
(1) Az Alapítvány a honlapján a látogatók (bárki) számára hozzáférhetően közzétett információk
megtekintéséhez személyes adatok megadása általában nem szükséges.
Az egyes szolgáltatások igénybevétele azonban adatkezeléssel járhat, melynek során bizonyos személyes adatok közlése szükséges.
A honlapon történő bármely adatkezelés jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a./ pontja (az érintett hozzájárulása), az érintetti adatszolgáltatás miden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait.
Az Alapítvány a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára - a törvényben meghatározott eseteken és az érintett kifejezett hozzájárulásán kívül - nem adja tovább.
(2) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.
A cookie-knak Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.
A cookie-kat (kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.
(3) Az Alapítvány a honlapján cookie-kat használ.

(4) Az Alapítvány a felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során nyújt tájékoztatást ezekről.
A honlap első megnyitásakor megjelenik, hogy a látogató a teljes részletes tájékoztatást hol találja a honlapon.
(5) A hozzájárulást igénylő cookie-k esetében a tájékoztatás megjelenik a cookie telepítését megelőzően. A látogatónak lehetősége van a felületen a cookie használatához hozzájárulni vagy azt elutasítani. A látogató elutasító nyilatkozata esetén a cookie nem kerül telepítésre a számítógépére.
A felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódó cookie alkalmazása esetén a tájékoztatás e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan jelenik meg, annak megjelölésével, hogy a látogató a teljes részletes tájékoztatást hol találja a honlapon.
4. Adatkezelés az Alapítvány Facebook oldalán
(1) Az Alapítvány a rendezvényei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
(2) Az Alapítvány Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az
Alapítvány nem kezeli.
(3) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
(4) Az Alapítvány nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Alapítvány nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
(5) Az Alapítványt érintő jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Alapítvány előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(6) Az Alapítvány Facebook oldalán bejelentett kifogás vagy feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

V. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
(1) Az Alapítvány jogi a törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169. §, és 202. §-a
alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői regisztrációs szám, adóazonosító jel.

(2) Az Alapítvány részéről az adatkezelés jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c./ pontja (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges). (3) A személyes adatok címzettjei: az Alapítvány adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó önkéntesei és adatfeldolgozói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 /nyolc/ év.
2. Kifizetői adatkezelés
(1) Az Alapítvány a törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek (munkavállalók, önkéntesek, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők) adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017. évi CL. törvény  az adózás rendjéről (Art.) 7. § 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50. §-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az
adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, az Alapítvány kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40. §) és szakszervezeti (Szja 47. § (2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
(2) Az Alapítvány részéről az adatkezelés jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c./ pontja (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges). 
(3) A személyes adatok címzettjei: az Alapítvány adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői), valamint munkaügyi feladatait ellátó önkéntesei.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 /nyolc/ év.

VI. FEJEZET

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

1. Előzetes tájékozódáshoz való jog
(1) A tájékoztatáshoz való jog az érintettet megillető azon jogosultság, hogy az adatkezelés
megkezdését megelőzően a személyes adatai kezeléséről tömör, átlátható és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapjon. (GDPR 13-14. cikk)
(2) A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt (Info tv. 20. §), személyes adat gyűjtésének
az időpontjában, illetve, ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, úgy
az ügy körülményeit figyelembe véve ésszerű határidőn belül, de legkésőbb egy hónapon belül
kell az érintett részére nyújtani. (GDPR (61) preambulum bekezdés, valamint 14. cikk (3)
bekezdés a./ pontja.)

(3) Az Alapítvány az érintetteket nyilvánosan is elérhető formában (honlap) az adatkezelés
megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adataik
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogcíméről, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról,
ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli,
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
2. Az érintett hozzáférési joga
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon. (GDPR 15. cikk).
(2) Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen
bocsátja az érintett rendelkezésére. Az érintett által kért további másolatokért az Alapítvány az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Alapítvány széles körben használt
elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre (GDPR 15. cikk (3) bekezdés).
3. A helyesbítéshez való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos
személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
(GDPR 16. cikk).
(2) Az Alapítvány minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
Alapítvány tájékoztatja e címzettekről. (GDPR 19. cikk)
(3) Az Alapítvány megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen. (Info tv. 17. § (5) bek.)
4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az Alapítvány pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR-ban
meghatározott indokok valamelyike fennáll. (GDPR 17. cikk)
(2) A GDPR 17. cikk (1) bekezdésében és a bevezető rész (65) bekezdésben, valamint az Infotv.
17. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az Alapítvány az alábbi esetekben törli az
érintettre vonatkozó személyes adatokat:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték, vagy más módon
kezelték

- az érintett visszavonja az adatok kezeléséhez való adott hozzájárulását és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja
- az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
- ha az érintett kéri, (Infotv. 17. § (2) b) pont)
- a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy atörlést törvény nem zárja ki, (Infotv. 17. § (2) c) pont)
- az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (Infotv. 17. § (2) d) pont),
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte (Infotv. 17. § (2) e) pont).
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Az érintettet megillető azon jogosultság, mely alapján az Alapítvány köteles biztosítani, hogy a kezelt személyes adatokon további adatkezelési műveleteket ne végezzenek el és azokat ne lehessen megváltoztatni.
(2) Az érintett – a GDPR 18. cikkének (1) bekezdésében meghatározott - az alábbi feltételek
fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
(3) Amennyiben az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, úgy a korlátozással érintett személyes adatok a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával kezelhetőek (GDPR 18. cikk (2) bekezdés).
(4) A személyes adatok kezelésének korlátozására alkalmazott módszerek közé tartozhat pl. a felhasználó számára való hozzáférhetőség megszüntetése, az adatok másik adatkezelő rendszerbe történő ideiglenes áthelyezése, honlapról az ott közzétett adatok ideiglenes eltávolítása (GDPR bevezető rész (67) bekezdés).
(5) Az Alapítvány zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. (Info tv. 17. § (4) bekezdés)
6. Az adathordozhatósághoz való jog
(1) Az érintettet megillető azon jogosultság, mely alapján az érintett jogosult arra, hogy az általa az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon
történik (GDPR 20. cikk (1) bekezdése).

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha
ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását (GDPR 20. cikk (2) bekezdése).
7. A tiltakozáshoz való jog
(1) Az érintettet megillető azon jogosultság, mely alapján a személyes adatainak kezelését
kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti.
(2) Az érintett az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:
- ha az Alapítvány közérdekű vagy közhatalmi jogosítványa gyakorlásának keretében vagy saját
(vagy harmadik személy) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges módon kezeli az
adatokat. (GDPR 21. cikk (1) bekezdése)
A tiltakozáshoz való jog gyakorlása során az érintettnek nem kell indokolnia, hogy miért kéri az
adatkezelés leállítását, ugyanakkor, ezekben az esetekben az Alapítvány hivatkozhat arra, hogy
az ő jogos érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel vagy alapvető jogaival és
szabadságaival szemben, illetve, hogy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
A bizonyítás az Alapítványt terheli, és csak akkor folytathatja az adatkezelést, ha bizonyítani
tudja, hogy az érintett érdekeivel, vagy alapvető jogaival szemben az ő kényszerítő erejű jogos
érdeke elsőbbséget élvez (GDPR (69) preambulum bekezdés)
- közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés esetén:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból - eredeti vagy további
- kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
(GDPR 21. cikk (2)-(3) bekezdése)
Ebben az esetben az Alapítványnak nincs jogosultsága az ellenkező bizonyítására, a
tiltakozáshoz való jog egyben az adatok törlésére való kötelezettséget is maga után vonja.
8. Automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással
járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (GDPR 22. cikk (1) bek.)
(2) A rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés
- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. (GDPR 22. cikk (2) bek.)

VII. FEJEZET

JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT


1. A jogérvényesítés módja, a kérelem teljesítésének szabályai (1) Az érintett a VI. fejezetben felsorolt jogosultságait az Alapítvány e-mail címére, vagy székhely szerinti címére az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.
(2) Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az érintettet a kérelmek alapján hozott intézkedésektől, mely határidő a kérelem összetettsége, vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölése mellett az adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. (GDPR 12. cikk (3) bek., bevezető rész (59) bek.)
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4) Amennyiben az Alapítvány az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, úgy ennek tényéről indokolási kötelezettség terhe mellett, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az érintettet. Egyidejűleg tájékoztatni kell az érintettet arról is, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt nyújthat be és élhet a
bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk (5) bek., bevezető rész (59) bek.).
(5) Az Alapítvány mint adatkezelő a GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (GDPR 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ugyanakkor, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy (különösen ismétlődő jellege miatt) túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
(6) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Alapítványt
terheli.
(7) Amennyiben az Alapítványnak mint adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
2. Az érintett jogorvoslati lehetőségei (1) Az érintettet az adatkezelés során az alábbi jogorvoslati lehetőségek illetik meg:
- adatvédelmi hatósághoz (felügyeleti hatósághoz) fordulás joga - bírósághoz fordulás joga.
(1) Amennyiben az Alapítvány nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme alapján, azaz az érintett kérelmét elutasítja, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a kérelem elutasításának indokait.

(2) Az érintett ebben az esetben: a mindenkori felügyeleti hatósághoz, jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) panaszt nyújthat be (GDPR 12. cikk (4) bek., 56. cikk (2) bek.)
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://www.naih.hu
(3) Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik.
A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható. (Info tv. 22. § (1), (3) bek.)


VIII. FEJEZET
ADATVÉDEMI TISZTVISELŐ

(1) Az Alapítványnál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére a GDPR előírásait figyelembe véve nem kerül sor.
(2) Az Alapítvány által adatvédelmi ügyekben kijelölt kapcsolattartó: Gál László
Elérhetősége: 30/256-8151

 

IX. ADAT TOVÁBBÍTÁS

Tudomásul veszem, hogy a Tolnai Erdőkért Alapítvány (7184 Lengyel, Annafürdő 176.) adatkezelő által a tolnaierdokert.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vásárló neve, email cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám
 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


Lengyel, 2023. április 12.

Tolnai Erdőkért Alapítvány
Gasparics László
a kuratórium elnöke